จัดการแข่งขัน

ค้นหา :
[ ชื่อกิจกรรม / กลุ่มสาระฯ ]
ลำดับ กลุ่มสาระฯ รายการ : จำนวนโรงเรียนที่สมัคร วันเวลา สถานที่แข่งขัน
1 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 532
2 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 533
3 ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 521
4 ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 521
5 ภาษาไทย ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 534
6 ภาษาไทย ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 534
7 ภาษาไทย พินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 523
8 ภาษาไทย พินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 523
9 ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 524
10 ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 524
11 ภาษาไทย วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 522
12 ภาษาไทย วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 522
13 ภาษาไทย สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 525
14 ภาษาไทย สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 525
15 ภาษาไทย เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 526
16 ภาษาไทย เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 526
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3 10.30 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคารโดมอเนกประสงค์ เวที
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคารโดมอเนกประสงค์ เวที
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : ทฤษฎี อาคารอเนกประสงค์ ,ปฏิบัติ อาคาร 4 ห้อง 421-424
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : ทฤษฎี อาคารอเนกประสงค์ ,ปฏิบัติ อาคาร 4 ห้อง 421-424
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคารโรงอาหาร
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคารโรงอาหาร
23 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 536
24 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 536
25 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ห้อง 535
26 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ใต้ถุนอาคาร
27 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ใต้ถุนอาคาร
28 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ใต้ถุนอาคาร
29 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 5 ใต้ถุนอาคาร
30 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 4 ห้อง 436,437
31 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 4 ห้อง 434,435
32 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : โรงอาหาร เวที
33 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 4 ห้อง 436,437
34 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 4 ห้อง 434,435
35 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : โรงอาหาร เวที
36 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ระดับ ม.1-3 09.00 - 15.00 น. วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 3 ห้อง 324-325
37 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ระดับ ม.4-6 09.00 - 15.00 น. วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 3 ห้อง 324-325
38 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 3 ห้อง 326
39 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 3 ห้อง 326
40 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม.1-3 09.00 น. เป็นต้นไป วันพฤหัส ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 4 ห้อง 455-457
41 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม.4-6 09.00 น. เป็นต้นไป วันศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซกา : อาคาร 4 ห้อง 455-457