ส่งผลการแข่งขัน

ค้นหา :
[ ชื่อกิจกรรม ]
ลำดับ กลุ่มสาระฯ รายการ ประกาศผล
1 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

2 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

3 ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

4 ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

5 ภาษาไทย ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

6 ภาษาไทย ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

7 ภาษาไทย พินิจวรรณคดี ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

8 ภาษาไทย พินิจวรรณคดี ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

9 ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

10 ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

11 ภาษาไทย วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

12 ภาษาไทย วรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

13 ภาษาไทย สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

14 ภาษาไทย สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

15 ภาษาไทย เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

16 ภาษาไทย เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

23 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

24 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

25 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันเวทคณิต ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

26 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

27 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

28 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

29 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

30 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

31 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

32 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

33 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

34 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

35 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

36 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

37 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

38 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

39 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

40 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-3 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

41 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.4-6 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ