จัดการรายการแข่งขัน

ลำดับ กลุ่มสาระฯ รายการ นักเรียน ครู กรรมการ ระดับ
1 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) 2 2 5 ม.1-3
2 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) 2 2 5 ม.4-6
3 ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย 1 1 5 ม.1-3
4 ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย 1 1 5 ม.4-6
5 ภาษาไทย ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) 2 2 5 ม.1-3
6 ภาษาไทย ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) 1 1 5 ม.4-6
7 ภาษาไทย พินิจวรรณคดี 1 1 5 ม.1-3
8 ภาษาไทย พินิจวรรณคดี 1 1 5 ม.4-6
9 ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) 1 1 5 ม.1-3
10 ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) 1 1 5 ม.4-6
11 ภาษาไทย วรรณกรรมพิจารณ์ 1 1 5 ม.1-3
12 ภาษาไทย วรรณกรรมพิจารณ์ 1 1 5 ม.4-6
13 ภาษาไทย สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน 1 1 5 ม.1-3
14 ภาษาไทย สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน 1 1 5 ม.4-6
15 ภาษาไทย เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ 1 1 5 ม.1-3
16 ภาษาไทย เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ 1 1 5 ม.4-6
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 3 2 5 ม.1-3
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 3 2 5 ม.4-6
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 3 2 5 ม.1-3
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 3 2 5 ม.4-6
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 3 2 5 ม.1-3
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 3 2 5 ม.4-6
23 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันคิดเลขเร็ว 1 1 5 ม.1-3
24 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันคิดเลขเร็ว 1 1 5 ม.4-6
25 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันเวทคณิต 1 1 5 ม.1-3
26 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 3 2 5 ม.1-3
27 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 3 2 5 ม.4-6
28 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ 3 2 5 ม.1-3
29 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ 3 2 5 ม.4-6
30 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี 2 2 5 ม.4-6
31 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเขมร 2 2 5 ม.4-6
32 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น 2 2 5 ม.4-6
33 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาฝรั่งเศส 2 2 5 ม.4-6
34 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษามลายู 2 2 5 ม.4-6
35 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเยอรมัน 2 2 5 ม.4-6
36 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษารัสเซีย 2 2 5 ม.4-6
37 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม 2 2 5 ม.4-6
38 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาสเปน 2 2 5 ม.4-6
39 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาสเมียนมา 2 2 5 ม.4-6
40 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี 5 2 5 ม.4-6
41 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเขมร 2 2 5 ม.4-6
42 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น 5 2 5 ม.4-6
43 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาฝรั่งเศส 5 2 5 ม.4-6
44 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษามลายู 2 2 5 ม.4-6
45 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเยอรมัน 5 3 5 ม.4-6
46 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษารัสเซีย 5 2 5 ม.4-6
47 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม 5 2 5 ม.4-6
48 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาสเปน 5 2 5 ม.4-6
49 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาสเมียนมา 2 2 5 ม.4-6
50 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) 3 2 5 ม.1-3
51 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) 3 2 5 ม.4-6
52 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) 3 2 5 ม.1-3
53 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) 3 2 5 ม.4-6
54 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 5 2 5 ม.1-3
55 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 5 2 5 ม.4-6