สรุปรายการแข่งขัน

ค้นหา :
[ รายการ/กลุ่มสาระฯ ]
ลำดับ กลุ่มสาระฯ รายการ | ครู : นักเรียน ผู้แข่งขัน : ผู้ฝึกสอน จำนวนทีม
1 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) : ม.1-3 2 : 2 18
2 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) : ม.4-6 2 : 2 15
3 ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย : ม.1-3 1 : 1 24
4 ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย : ม.4-6 1 : 1 23
5 ภาษาไทย ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) : ม.1-3 2 : 2 18
6 ภาษาไทย ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) : ม.4-6 1 : 1 17
7 ภาษาไทย พินิจวรรณคดี : ม.1-3 1 : 1 17
8 ภาษาไทย พินิจวรรณคดี : ม.4-6 1 : 1 21
9 ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) : ม.1-3 1 : 1 20
10 ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) : ม.4-6 1 : 1 20
11 ภาษาไทย วรรณกรรมพิจารณ์ : ม.1-3 1 : 1 15
12 ภาษาไทย วรรณกรรมพิจารณ์ : ม.4-6 1 : 1 17
13 ภาษาไทย สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน : ม.1-3 1 : 1 11
14 ภาษาไทย สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน : ม.4-6 1 : 1 11
15 ภาษาไทย เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ : ม.1-3 1 : 1 16
16 ภาษาไทย เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ : ม.4-6 1 : 1 13
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) : ม.1-3 3 : 2 10
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) : ม.4-6 3 : 2 12
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ : ม.1-3 3 : 2 23
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ : ม.4-6 3 : 2 22
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง : ม.1-3 3 : 2 13
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง : ม.4-6 3 : 2 14
23 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันคิดเลขเร็ว : ม.1-3 1 : 1 21
24 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันคิดเลขเร็ว : ม.4-6 1 : 1 24
25 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การแข่งขันเวทคณิต : ม.1-3 1 : 1 14
26 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ : ม.1-3 3 : 2 8
27 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ : ม.4-6 3 : 2 8
28 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ : ม.1-3 3 : 2 6
29 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ : ม.4-6 3 : 2 8
30 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี : ม.4-6 2 : 2 2
31 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น : ม.4-6 2 : 2 5
32 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม : ม.4-6 2 : 2 2
33 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี : ม.4-6 5 : 2 1
34 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น : ม.4-6 5 : 2 3
35 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม : ม.4-6 5 : 2 1
36 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) : ม.1-3 3 : 2 21
37 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) : ม.4-6 3 : 2 22
38 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) : ม.1-3 3 : 2 5
39 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) : ม.4-6 3 : 2 5
40 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) : ม.1-3 5 : 2 2
41 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) : ม.4-6 5 : 2 4