เกียรติบัตรกรรมการ

ค้นหา :
[ ชื่อ สกุล/รายการ/กลุ่มสาระฯ ]
ลำดับ รายการ ชื่อ สกุล
1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) นางกิติยา ชาวหนอง
2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) นางสาวทวินันท์ ชาติชำนิ
3 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา
4 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) นางรัชนีกร ผิวสว่าง
5 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) นางสาวปราณี อนุอัน
6 คัดลายมือสื่อภาษาไทย นางสาวฐิติรัตน์ นาพัง
7 คัดลายมือสื่อภาษาไทย นางสาวอาริญา ดงรังศรี
8 คัดลายมือสื่อภาษาไทย นางสาวนิรมล เตชณัชถิรกุล
9 คัดลายมือสื่อภาษาไทย นางสาวกรณิการ์ แสนพาน
10 คัดลายมือสื่อภาษาไทย นายกิตติชัย จันทกอง
11 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) นายจรัญ มืดคำบง
12 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) นางสาวอุราวรรณ อันทะศรี
13 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) นางสาวสโรชา บานเย็น
14 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย
15 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์
16 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข
17 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) นายวัชระพงษ์ สายศิลป์
18 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) นางสาวอรนิชาภา สองเมือง
19 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์
20 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) นายจรัญ มืดคำบง
21 พินิจวรรณคดี นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด
22 พินิจวรรณคดี นายหรรษดล นุสนธ์
23 พินิจวรรณคดี นายอดิเรก ทุ่งคำ
24 พินิจวรรณคดี นางสาวนันทกานต์ วัชรวิเศษโสภณ
25 พินิจวรรณคดี นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด
26 พินิจวรรณคดี นางสาวนันทกานต์ วัชรวิเศษโสภณ
27 พินิจวรรณคดี นางสาวจารุวรรณ แซ่ลี้
28 วรรณกรรมพิจารณ์ ว่าที่ ร.ต.อานนท์ ป้องคำสิงห์
29 วรรณกรรมพิจารณ์ นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์
30 วรรณกรรมพิจารณ์ นางอรวรรณ สุวรรณภักดี
31 วรรณกรรมพิจารณ์ นายบันลือ พลพันธ์
32 วรรณกรรมพิจารณ์ นางสาวอรินทร เหล่าทอง
33 วรรณกรรมพิจารณ์ นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์
34 วรรณกรรมพิจารณ์ นายนิรภัย สายธิไชย
35 วรรณกรรมพิจารณ์ นางสาววลัยลักษณ์ สมแก้ว
36 วรรณกรรมพิจารณ์ นายอภิสิทธิ์ ศรีบุตร
37 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว
38 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) นายพชรดนัย ภูจำเริญ
39 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) นางสาวกิติยา กล้าหาญ
40 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) นางสาวพิมพ์ชนก โหราจันทร์
41 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) นายสุวรรณ ชัยขันธ์
42 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน นางสาวบังอร บุตรอินทร์
43 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน นางสาววิลารัตน์ รังโคตร
44 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน นางวีชญา สุวรรณโคตร
45 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน นางสุดารัตน์ รัตนชัย
46 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน นางสุดารัตน์ รัตนชัย
47 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน นางสาวบังอร บุตรอินทร์
48 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน นางสาวยุพาภรณ์ สิงห์บุญ
49 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน นางสาวประกายจิต สุริวงขัน
50 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน นางสาวกัณฐมณี มีทา
51 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ แสนทวีสุข
52 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ นางสาวอรฤดี ประชาโรจน์
53 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ นางสาวจันทราทิพย์ ฉวีวงค์
54 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ นางสาวนงนุช ราชภักดี
55 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ นางนิศากร ทองอร่าม
56 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ นางกรรณิกา ฮามวงศ์
57 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ นายพลพรรดิ สมบัติศรี
58 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ นางมิลตรา ขันละ
59 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ นายพชรดนัย ภูจำเริญ
60 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ นางสาวธมลวรรณ เคนคำ
61 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ นางนิศากร ทองอร่าม
62 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว
63 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) นางสาวจันทราทิพย์ ฉวีวงค์
64 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) นางสาวมัชฌิมา เหล่าอรรคะ
65 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) นางสาวณัฐชนิกา ศิลปเจริญ
66 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) นายสุวรรณ ชัยขันธ์
67 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) นายพลพรรดิ สมบัติศรี
68 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) นางสาวนุจรี กมลธรรม
69 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) นายอำพล ถมคำ
70 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) นายสุทธิรักษ์ วารินทร์
71 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) นายบัณฑิต ศรีสงคราม
72 คัดลายมือสื่อภาษาไทย นางสุวพร บุญปรุง
73 คัดลายมือสื่อภาษาไทย นางสาวธีรนันท์ ปัททุม
74 คัดลายมือสื่อภาษาไทย นางมยุรี โพธิ์บัณฑิต
75 คัดลายมือสื่อภาษาไทย นายกิตติชัย จันทกอง
76 คัดลายมือสื่อภาษาไทย นางสาวอาริญา ดงรังศรี
77 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นางสาวละอองดาว แสงเสนา
78 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นางสาวธิติยา คะสุวรรณ์
79 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นายไวทย์ทัพพ์ จิตรเจริญ
80 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นางสาวเทวารัตน์ สุภาปุ
81 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นางสาวสุภาวดี เวียงสมุทร
82 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นางสาวอุราพร ผลบุญ
83 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นางสาวเกียรติพร นาคสุ่น
84 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นางสาวเพ็ญนิภา แววศรี
85 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นางอรทัย ลำพุทธา
86 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นางสาวสลักฤทัย สีดา
87 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นายอภิสิทธิ์ มิตรอุดม
88 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นายคณพศ มูลเมือง
89 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นางสาวนนท์นรัฐ พิเภก
90 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นางสาวศิรินทร กองพิมพ์
91 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นางสาววณิสตา ทองคำ
92 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นางรุ่งทิวา คำแฝง
93 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นางวารี แก้วศิริ
94 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นายจิรศักดิ์ แก้ววันทา
95 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นางนาฏละดา บุญลาด
96 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นายธนากร สุดสูง
97 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง นายศตวรรษ ไชยสัจ
98 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง นายกลิ่นพงษ์ษา ธนารักษ์
99 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง นางณหฤทัย สิทธิจักร
100 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง นางสาวณัฐกฤตา ศรีเสน
101 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง นางสาวปนัดดา นวะโคกศรี
102 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง นางสาววิยะดา เกษมสานต์
103 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง นางมัณฑนา ธนารักษ์
104 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง นางสาวประภัสสร ไกรรัตน์
105 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง นายธานี แสนโหน่ง
106 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง นายชูวิทย์ ธรรมจิตร
107 การแข่งขันคิดเลขเร็ว นางสาวสุภารักษ์ รามฤทธิ์
108 การแข่งขันคิดเลขเร็ว นางสาววรรณวนัช จิตธรรมมา
109 การแข่งขันคิดเลขเร็ว นายณัฐพงษ์ แง่พรม
110 การแข่งขันคิดเลขเร็ว นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี
111 การแข่งขันคิดเลขเร็ว นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทร์สะอาด
112 การแข่งขันคิดเลขเร็ว นายกฤษฎา ศักดิ์สิทธิการ
113 การแข่งขันคิดเลขเร็ว นางสาวสุุพัตรา คอมแพงจันทร์
114 การแข่งขันคิดเลขเร็ว นายพิรวัฒน์ คล่องดี
115 การแข่งขันคิดเลขเร็ว นางสาวกนิษฐารัช บุญธรรม
116 การแข่งขันคิดเลขเร็ว นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทร์สะอาด
117 การแข่งขันเวทคณิต นางสาวสุปราณี ภูมิมิตร
118 การแข่งขันเวทคณิต นายสุขสันต์ สิงห์ทองชัย
119 การแข่งขันเวทคณิต นายฉัตรชัย ชามนตรี
120 การแข่งขันเวทคณิต นางสาวรัตติกาล จารุจารีต
121 การแข่งขันเวทคณิต นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง
122 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นางประเทียน บุญหา
123 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นางสาวนันทพร บุญประถม
124 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นายคณิศร แสบงบาล
125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นางรัศมี ชาสงวน
126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นางสาวเครือวัลย์ ทิพวัต
127 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นางกัญญา มายูร
128 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ว่าที่ ร.ต.อโนชัย มินิล
129 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นางสาวฉุยฉาย สุริวงขัน
130 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นางภวันตรี สาขามุละ
131 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นายธีระพันธ์ ศรีน้อย
132 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ นางสาวทิวาพร เกตุพันธ์
133 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
134 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ นางสาวอาภาภรณ์ อุคำพันธ์
135 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ นายสุวิชา อินทร์นอก
136 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ นางสาวเกศวลี เนียมอุทัย
137 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ นายศาสตราวุฒิ อาชนะชัย
138 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ นางสาวพัชราภรณ์ ไกยสวน
139 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ นายคณิศร แสบงบาล
140 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ นายเอกภพ เนื่องสำรวจ
141 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ นายนครินทร์ พรมกลาง
142 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี Mr.Kim Duck Hyun
143 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี นางสาวคณิตฐา ศิระลาย
144 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี นางสาวมลิสา พรหมพิทัก
145 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี นายธนากฤต เปริน
146 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี นางสาวชิดชนก ป้องกัน
147 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น นางสาวระวิวรรณ คำทะริ
148 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น นายพศิน มูลมณี
149 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น Mr.Mutsumi Kajitani
150 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร
151 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น นางสาววันวิสาข์ วันโสภา
152 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม Mr.Luong Manh Trung
153 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม นางสาวจินตหรา หลักคำ
154 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม นายพิทักษ์ พลเยี่ยม
155 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี นายธนากฤต เปริน
156 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี นางสาวมลิสา พรหมพิทัก
157 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี นางสาวคณิตฐา ศิระลาย
158 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี Mr.Kim Duck Hyun
159 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี นางสาวชิดชนก ป้องกัน
160 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น นางสาวระวิวรรณ คำทะริ
161 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น นางสาวณฐพร เรืองธรรม
162 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น นางสาวขนิษฐา แวทไธสง
163 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น นางสาววันวิสาข์ วันโสภา
164 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง
165 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม Mr.Luong Manh Trung
166 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม นางสาวจินตหรา หลักคำ
167 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม นางสาวอัจฉรา สิงหาคุณ
168 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม นายเกริกชัย ศรีปัญญา
169 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) นางสาวกชพร นาคทัศน์
170 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) นายสุทัศน์ ช่อมะลิ
171 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) นายนฤมิต ภูแสง
172 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) นางสาวภิญญาพัชญ์ แก้วคำสอน
173 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) นางสาวสุมาลี จุลลาศรี
174 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) นางสาวกชพร นาคทัศน์
175 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) นางยลลดา ทุมโยมา
176 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) นายชาญฤทธิ์ เมืองพวน
177 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) นางสาวภารดา รังโคตร
178 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) นางสาวสุมาลี จุลลาศรี
179 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี ทุมพร
180 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) นางสาวสินจัย มีแสง
181 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) นายสมบัติ เถาว์ชาลี
182 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) นายธานี แสนโหน่ง
183 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) นางสาวฉวีวรรณ ไลยะรัตน์
184 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง
185 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) นายสมบัติ เถาว์ชาลี
186 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) นางสาวสุจิตรา สุวรรณเพชร
187 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง
188 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) นางรจนา ซื่อดี
189 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) นางสาวอรุณี คงเกษม
190 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) นายสาโรช เนื่องชมภู
191 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) นายชัยฤทธิ์ ภูอ่าว
192 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย
193 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง
194 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) นางสาวอรุณี คงเกษม
195 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) นายนิรุต อุดมศักดิ์
196 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) นางพัฒตราภรณ์ แสนโหน่ง
197 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) นายวิทวัฒน์ บุตรพรม