กรรมการ

ลำดับ รายการแข่งขัน รายชื่อ
1 ภาษาไทย | กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) ม.1-3 | 2 : 2 | 18 1. นายบัณฑิต ศรีสงคราม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม
2. นายพลพรรดิ สมบัติศรี : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางสาวนุจรี กมลธรรม : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
4. นายอำพล ถมคำ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
5. นายสุทธิรักษ์ วารินทร์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
2 ภาษาไทย | กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) ม.4-6 | 2 : 2 | 15 1. นางสาวปราณี อนุอัน : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
2. นางกิติยา ชาวหนอง : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางสาวทวินันท์ ชาติชำนิ : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
4. นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5. นางรัชนีกร ผิวสว่าง : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
3 ภาษาไทย | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 | 1 : 1 | 24 1. นายกิตติชัย จันทกอง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนบึงกาฬ
2. นางสุวพร บุญปรุง : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางสาวธีรนันท์ ปัททุม : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
4. นางมยุรี โพธิ์บัณฑิต : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
5. นางสาวอาริญา ดงรังศรี : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
4 ภาษาไทย | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-6 | 1 : 1 | 23 1. นายกิตติชัย จันทกอง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนบึงกาฬ
2. นางสาวฐิติรัตน์ นาพัง : ข้าราชการครู : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
3. นางสาวอาริญา ดงรังศรี : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
4. นางสาวนิรมล เตชณัชถิรกุล : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
5. นางสาวกรณิการ์ แสนพาน : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
5 ภาษาไทย | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-3 | 2 : 2 | 18 1. นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์ : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
2. นายจรัญ มืดคำบง : ข้าราชการครู : โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
3. นางสาวอุราวรรณ อันทะศรี : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
4. นางสาวสโรชา บานเย็น : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
6 ภาษาไทย | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-6 | 1 : 1 | 17 1. นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์ : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
2. นางสาวอรนิชาภา สองเมือง : ครูผู้สอน : โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
3. นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
4. นายวัชระพงษ์ สายศิลป์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
5. นายจรัญ มืดคำบง : ข้าราชการครู : โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
7 ภาษาไทย | พินิจวรรณคดี ม.1-3 | 1 : 1 | 17 1. นางสาวนันทกานต์ วัชรวิเศษโสภณ : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
2. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นายหรรษดล นุสนธ์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
4. นายอดิเรก ทุ่งคำ : ข้าราชการครู : โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
8 ภาษาไทย | พินิจวรรณคดี ม.4-6 | 1 : 1 | 21 1. นางสาวนันทกานต์ วัชรวิเศษโสภณ : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
2. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางสาวจารุวรรณ แซ่ลี้ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
9 ภาษาไทย | เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-3 | 1 : 1 | 20 1. นายสุวรรณ ชัยขันธ์ : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
2. นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นายพชรดนัย ภูจำเริญ : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
4. นางสาวกิติยา กล้าหาญ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
5. นางสาวพิมพ์ชนก โหราจันทร์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
10 ภาษาไทย | เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.4-6 | 1 : 1 | 20 1. นายสุวรรณ ชัยขันธ์ : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
2. นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางสาวจันทราทิพย์ ฉวีวงค์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
4. นางสาวมัชฌิมา เหล่าอรรคะ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
5. นางสาวณัฐชนิกา ศิลปเจริญ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
11 ภาษาไทย | วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3 | 1 : 1 | 15 1. นายบันลือ พลพันธ์ : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
2. ว่าที่ ร.ต.อานนท์ ป้องคำสิงห์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
4. นางอรวรรณ สุวรรณภักดี : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
12 ภาษาไทย | วรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-6 | 1 : 1 | 17 1. นายอภิสิทธิ์ ศรีบุตร : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
2. นางสาวอรินทร เหล่าทอง : ข้าราชการครู : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
3. นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
4. นายนิรภัย สายธิไชย : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
5. นางสาววลัยลักษณ์ สมแก้ว : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
13 ภาษาไทย | สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-3 | 1 : 1 | 11 1. นางวีชญา สุวรรณโคตร : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
2. นางสาวบังอร บุตรอินทร์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางสาววิลารัตน์ รังโคตร : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
4. นางสุดารัตน์ รัตนชัย : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
5. นางสุดารัตน์ รัตนชัย : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
14 ภาษาไทย | สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.4-6 | 1 : 1 | 11 1. ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ แสนทวีสุข : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
2. นางสาวบังอร บุตรอินทร์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางสาวยุพาภรณ์ สิงห์บุญ : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
4. นางสาวประกายจิต สุริวงขัน : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
5. นางสาวกัณฐมณี มีทา : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
15 ภาษาไทย | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-3 | 1 : 1 | 16 1. นางนิศากร ทองอร่าม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
2. นางสาวอรฤดี ประชาโรจน์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
3. นางสาวจันทราทิพย์ ฉวีวงค์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
4. นางสาวนงนุช ราชภักดี : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
5. นางกรรณิกา ฮามวงศ์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบุ่งคล้านคร
16 ภาษาไทย | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.4-6 | 1 : 1 | 13 1. นางนิศากร ทองอร่าม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
2. นายพลพรรดิ สมบัติศรี : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางมิลตรา ขันละ : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
4. นายพชรดนัย ภูจำเริญ : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5. นางสาวธมลวรรณ เคนคำ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 | 3 : 2 | 10 1. นางสาวเทวารัตน์ สุภาปุ : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
2. นางสาวละอองดาว แสงเสนา : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
3. นางสาวธิติยา คะสุวรรณ์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
4. นายไวทย์ทัพพ์ จิตรเจริญ : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
5. นางสาวสุภาวดี เวียงสมุทร : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6 | 3 : 2 | 12 1. นางอรทัย ลำพุทธา : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
2. นางสาวอุราพร ผลบุญ : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางสาวเกียรติพร นาคสุ่น : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
4. นางสาวเพ็ญนิภา แววศรี : ข้าราชการครู : โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
5. นางสาวสลักฤทัย สีดา : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 | 3 : 2 | 23 1. นายคณพศ มูลเมือง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนบึงกาฬ
2. นายอภิสิทธิ์ มิตรอุดม : ข้าราชการครู : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
3. นางสาวนนท์นรัฐ พิเภก : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
4. นางสาวศิรินทร กองพิมพ์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
5. นางสาววณิสตา ทองคำ : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 | 3 : 2 | 22 1. นายจิรศักดิ์ แก้ววันทา : ผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
2. นางรุ่งทิวา คำแฝง : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางวารี แก้วศิริ : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
4. นางนาฏละดา บุญลาด : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5. นายธนากร สุดสูง : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 | 3 : 2 | 13 1. นายธานี แสนโหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
2. นางสาววิยะดา เกษมสานต์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางมัณฑนา ธนารักษ์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
4. นางสาวประภัสสร ไกรรัตน์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5. นายชูวิทย์ ธรรมจิตร : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 | 3 : 2 | 14 1. นางณหฤทัย สิทธิจักร : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
2. นายศตวรรษ ไชยสัจ : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นายกลิ่นพงษ์ษา ธนารักษ์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
4. นางสาวณัฐกฤตา ศรีเสน : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5. นางสาวปนัดดา นวะโคกศรี : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
23 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 | 1 : 1 | 21 1. นางสาวสุภารักษ์ รามฤทธิ์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
2. นางสาววรรณวนัช จิตธรรมมา : ข้าราชการครู : โรงเรียนภูทอกวิทยา
3. นายณัฐพงษ์ แง่พรม : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
4. นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5. นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทร์สะอาด : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
24 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 | 1 : 1 | 24 1. นายกฤษฎา ศักดิ์สิทธิการ : ข้าราชการครู : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
2. นางสาวสุุพัตรา คอมแพงจันทร์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม
3. นายพิรวัฒน์ คล่องดี : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
4. นางสาวกนิษฐารัช บุญธรรม : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
5. นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทร์สะอาด : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
25 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) | การแข่งขันเวทคณิต ม.1-3 | 1 : 1 | 14 1. นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
2. นางสาวสุปราณี ภูมิมิตร : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
3. นายสุขสันต์ สิงห์ทองชัย : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
4. นายฉัตรชัย ชามนตรี : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
5. นางสาวรัตติกาล จารุจารีต : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
26 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3 | 3 : 2 | 8 1. นางสาวเครือวัลย์ ทิพวัต : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนบุ่งคล้านคร
2. นางประเทียน บุญหา : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางสาวนันทพร บุญประถม : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
4. นายคณิศร แสบงบาล : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5. นางรัศมี ชาสงวน : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
27 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-6 | 3 : 2 | 8 1. นายธีระพันธ์ ศรีน้อย : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
2. นางกัญญา มายูร : ข้าราชการครู : โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
3. ว่าที่ ร.ต.อโนชัย มินิล : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
4. นางสาวฉุยฉาย สุริวงขัน : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
5. นางภวันตรี สาขามุละ : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
28 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 | 3 : 2 | 6 1. นายสุวิชา อินทร์นอก : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนภูทอกวิทยา
2. นางสาวทิวาพร เกตุพันธ์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
4. นางสาวอาภาภรณ์ อุคำพันธ์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
5. นางสาวเกศวลี เนียมอุทัย : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
29 พัฒนากระบวนการเรียนรู้(คณิตศาสตร์) | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 | 3 : 2 | 8 1. นายนครินทร์ พรมกลาง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
2. นายศาสตราวุฒิ อาชนะชัย : ข้าราชการครู : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
3. นางสาวพัชราภรณ์ ไกยสวน : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
4. นายคณิศร แสบงบาล : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5. นายเอกภพ เนื่องสำรวจ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
30 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง | การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี ม.4-6 | 2 : 2 | 2 1. นายธนากฤต เปริน : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
2. Mr.Kim Duck Hyun : ครูผู้สอน : โรงเรียนบึงกาฬ
3. นางสาวมลิสา พรหมพิทัก : ครูผู้สอน : โรงเรียนบึงกาฬ
4. นางสาวคณิตฐา ศิระลาย : ข้าราชการครู : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
5. นางสาวชิดชนก ป้องกัน : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
31 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง | การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 | 2 : 2 | 5 1. นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
2. Mr.Mutsumi Kajitani : ครูผู้สอน : โรงเรียนบึงกาฬ
3. นางสาวระวิวรรณ คำทะริ : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
4. นายพศิน มูลมณี : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5. นางสาววันวิสาข์ วันโสภา : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
32 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง | การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม ม.4-6 | 2 : 2 | 2 1. นายพิทักษ์ พลเยี่ยม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
2. Mr.Luong Manh Trung : ครูผู้สอน : โรงเรียนบึงกาฬ
3. นางสาวจินตหรา หลักคำ : ครูผู้สอน : โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
33 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง | การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี ม.4-6 | 5 : 2 | 1 1. นายธนากฤต เปริน : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
2. นางสาวมลิสา พรหมพิทัก : ครูผู้สอน : โรงเรียนบึงกาฬ
3. Mr.Kim Duck Hyun : ครูผู้สอน : โรงเรียนบึงกาฬ
4. นางสาวคณิตฐา ศิระลาย : ข้าราชการครู : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
5. นางสาวชิดชนก ป้องกัน : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
34 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง | การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 | 5 : 2 | 3 1. นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
2. นางสาวระวิวรรณ คำทะริ : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
3. นางสาวณฐพร เรืองธรรม : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
4. นางสาวขนิษฐา แวทไธสง : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5. นางสาววันวิสาข์ วันโสภา : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
35 สถาบันแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง | การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม ม.4-6 | 5 : 2 | 1 1. นายเกริกชัย ศรีปัญญา : ผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
2. Mr.Luong Manh Trung : ครูผู้สอน : โรงเรียนบึงกาฬ
3. นางสาวจินตหรา หลักคำ : ข้าราชการครู : โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
4. นางสาวอัจฉรา สิงหาคุณ : ข้าราชการครู : โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
36 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ | ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ม.1-3 | 3 : 2 | 21 1. นายชาญฤทธิ์ เมืองพวน : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนเซกา
2. นางสาวกชพร นาคทัศน์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
3. นางยลลดา ทุมโยมา : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
4. นางสาวภารดา รังโคตร : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
5. นางสาวสุมาลี จุลลาศรี : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
37 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ | ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ม.4-6 | 3 : 2 | 22 1. นายนฤมิต ภูแสง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนเซกา
2. นางสาวกชพร นาคทัศน์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
3. นายสุทัศน์ ช่อมะลิ : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ แก้วคำสอน : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงกาฬ
5. นางสาวสุมาลี จุลลาศรี : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
38 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ | ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ม.1-3 | 3 : 2 | 5 1. นายสมบัติ เถาว์ชาลี : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
2. นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง : ข้าราชการครู : โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
3. นางสาวสุจิตรา สุวรรณเพชร : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
4. นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา
39 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ | ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ม.4-6 | 3 : 2 | 5 1. นายสมบัติ เถาว์ชาลี : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
2. นายธานี แสนโหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
3. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี ทุมพร : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
4. นางสาวสินจัย มีแสง : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
5. นางสาวฉวีวรรณ ไลยะรัตน์ : ข้าราชการครู : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
40 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-3 | 5 : 2 | 2 1. นายชัยฤทธิ์ ภูอ่าว : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนพรเจริญวิทยา
2. นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนโนนคำพิทยาคม
3. นางรจนา ซื่อดี : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
4. นางสาวอรุณี คงเกษม : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
5. นายสาโรช เนื่องชมภู : ข้าราชการครู : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
41 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.4-6 | 5 : 2 | 4 1. นายนิรุต อุดมศักดิ์ : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
2. นายวิทวัฒน์ บุตรพรม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน : โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
3. นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง : ข้าราชการครู : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
4. นางสาวอรุณี คงเกษม : ข้าราชการครู : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
5. นางพัฒตราภรณ์ แสนโหน่ง : ข้าราชการครู : โรงเรียนเซกา